วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประมวลกฎหมายแพ่ง


ลักษณะ 5 ระยะเวลา
มาตรา 193/1 การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติ แห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/2 การคำนวณระยะเวลา ให้คำนวณเป็นวัน แต่ถ้า กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน ก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่ กำหนดนั้น
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/3 ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน ให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่มการนั้น
ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรก แห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่ เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการงานกันตามประเพณี
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/4 ในทางคดีความ ในทางราชการ หรือทางธุรกิจ การค้าและอุตสาหกรรม วัน หมายความว่า เวลาทำการตามที่ได้ กำหนดขึ้นโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือระเบียบข้อบังคับ หรือ เวลาทำการตามปกติของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/5 ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี ให้ คำนวณตามปีปฎิทิน
ถ้าระยะเวลามิได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือน หรือปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถ้าในระยะ เวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอา วันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/6 ถ้าระยะเวลากำหนดเป็นเดือนและวัน หรือกำหนด เป็นเดือนและส่วนของเดือน ให้นับจำนวนเดือนเต็มก่อน แล้วจึงนับ จำนวนวันหรือส่วนของเดือนเป็นวัน
ถ้าระยะเวลากำหนดเป็นส่วนของปี ให้คำนวณส่วนของปีเป็น เดือนก่อนหากมีส่วนของเดือน ให้นับส่วนของเดือนเป็นวัน
การคำนวณส่วนของเดือนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่า เดือนหนึ่งมีสามสิบวัน
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/7 ถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการ กำหนดวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไป ให้นับวันที่ต่อจาก วันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้น
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน
มาตรา 193/8 ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการ ตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
*หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมบาง มาตรา โดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ดังนั้นเวลาดูฎีกาปี พ.ศ. 2500-2535 ให้กลับไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับก่อนแก้ไขปี พ.ศ. 2535 ส่วนฎีกาปี พ.ศ. 2536-2538 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับปีปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น